Sadržaj se učitava. Molimo sačekajte....

Zašto koristiti Našu karticu

U želji da se u DIS marketima osetite još bolje i prijatnije, a da vaše kupovine postanu još isplativije, kreirali smo jedinstven program lojalnosti Naša kartica kojim nagrađujemo vašu vernost najvećoj domaćoj trgovini.

Svaka vaša kupovina u DIS marketima od najmanje 300 dinara doneće vam Šljive koje možete skupljati i koristiti prilikom narednih kupovina. Takođe, svi članovi programa NAŠA KARTICA biće u prilici da uživaju u mnogobrojnim pogodnostima koje je DIS pripremio samo za njih.

Želiš da postaneš član našeg programa lojalnosti?

Popuni pristupnicu za svega nekoliko minuta, počni da skupljaš Šljive i koristiš pogodnosti našeg programa lojalnosti odmah.

Već poseduješ karticu?

Ukoliko imaš nalog na web portalu možeš u svakom trenutku da proveriš broj skupljenih Šljiva. Ukoliko si popunio pristupnicu u nekom od naših objekata i upisao si svoju e-poštu dobićeš link na navedenu e-poštu u narednih nekoliko dana sa kojim ćeš se prijaviti na portal. Prvom prijavom podesi svoju lozinku i od tog trenutka možeš da koristiš portal ili IOS ili Android aplikaciju

Ugovor o pristupanju
programu lojalnosti naša kartica

 

PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA

Ovim Ugovorom propisani su opšti uslovi pristupanja programu lojalnosti, dobijanje i način korišćenja kartice lojalnosti Naša kartica (u daljem tekstu: Naša kartica), obrada ličnih podataka i drugo. Ovaj Ugovor o pristupanju programu lojalnosti (u daljem tekstu: Pristupnica) uređuje odnose izdavaoca Naše kartice i korisnika koji pristupanjem programu lojalnosti ostvaruje razne pogodnosti. Potpisivanjem ovog Ugovora o pristupanju, Korisnik slobodno i svojom voljom, prihvata odredbe ovog Ugovora i uslove korišćenja Naše kartice.

Svojeručnim potpisivanjem ove papirne Pristupnice, odnosno popunjavanjem elektronske pristupnice i svojeručnim štikliranjem odgovarajućeg polja u znak prihvatanja ovog Ugovora o pristupanju, Korisnik potvrđuje da pristaje na uslove korišćenja programa lojalnosti propisane ovim Ugovorom i to svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje vrste prisile.

Izdavalac naše kartice

Izdavalac Naše kartice je pravno lice PTP DIS DOO KRNJEVO, sa sedištem na adresi Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo, matični broj: 07617003, PIB: 101175143 (u daljem tekstu: DIS).

KO MOŽE BITI KORISNIK NAŠE KARTICE

Korisnik Naše kartice može biti svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji koje popuni papirnu Pristupnicu verodostojnim obaveznim podacima i potpiše je (u daljem tekstu: Korisnik) sa unetim svim obaveznim podacima ili popuni elektronsku Pristupnicu u okviru web aplikacije na www.nasakartica.rs, i prihvati uslove korišćenja iz Pristupnice samostalnim štikliranjem odgovarajućeg polja.

Naša kartica se preuzima lično u DIS marketu koji je Korisnik prilikom pristupanja naveo u pisanoj ili elektronskoj Pristupnici.

Pogodnosti

Korisnik Naše kartice ima mogućnost da koristi različite popuste za kupovinu određenih artikala u DIS marketima na osnovu sakupljenog broja poena (u daljem tekstu: Šljiva) i druge pogodnosti koje za Korisnika obezbeđuju DIS i DIS partner programa lojalnosti.

Korisnik Naše kartice će u određenim periodima moći da ostvari popuste i razne druge pogodnosti na proizvode iz asortimana DIS-a i proizvode i usluge iz asortimana partnera Naše kartice o čemu će Korisnik biti pravovremeno obavešten putem poruke na Viber i/ili SMS poruke i/ili putem E-maila i/ili mobilne aplikacije (IOS, Android). Korisnik Naše kartice primaće na E-mail newsletter-e o novim mesečnim i sezonskim katalozima, sa najavama budućih akcija, popusta i pogodnosti. Korisnik koji ne želi da prima obaveštenja i poruke ima mogućnost da u svakom trenutku blokira njihov prijem.

KORIŠĆENJE NAŠE KARTICE

Odmah nakon potpisivanja papirne Pristupnice, Korisnik dobija na korišćenje nepersonalizovanu Našu karticu sa bar kodom preko koje može da sakuplja Šljive. Pristupnica mora biti pravilno popunjena i sadržati sve obavezujuće podatke koji su vidno označeni na Pristupnici kako bi Korisnik mogao da dobije Našu karticu. Korisnik koji želi da koristi pogodnosti koje nudi program lojalnosti u obavezi je da prilikom kupovine pokaže Našu karticu prodavcu na kasi ili bar-kod koji dobije putem mobilne aplikacije. U slučaju da je Korisnik popunio elektronsku Pristupnicu na web stranici www.nasakartica.rs odnosno putem mobilne aplikacije (IOS, Android), Korisnik Naše kartice će moći da sakuplja Šljive tako što će prilikom kupovine prikazivati bar-kod dobijen na mobilnoj aplikaciji, odnosno putem posebne opcije bar-kod u okviru mobilne aplikacije. Ukoliko je elektronska Pristupnica pravilno popunjena i sadrži sve obavezujuće podatke koji su vidno označeni na elektronskoj Pristupnici, Korisnik Naše kartice će u roku od 30 radnih dana dobiti na korišćenje nepersonalizovanu Našu karticu koja će mu biti uručena u DIS marketu koji je Korisnik Naše kartice naveo u elektronskoj Pristupnici. I nakon preuzimanja Naše kartice, Korisnik će moći da nastavi da sakuplja Šljive i preko mobilne aplikacije (IOS, Android).

Svaki Korisnik ima pravo na 1 (jednu) osnovnu i 2 (dve) pomoćne Naše kartice. Izdavanje Naše kartice prvi put je besplatno, a svako ponovno izdavanje Naše kartice istom Korisniku (bez obzira na razlog) naplaćuje se Korisniku po tarifi objavljenoj na web stranici www.nasakartica.rs. Troškovi ponovnog izdavanja Naše kartice, kao i svi ostali troškovi korišćenja Naše kartice, u skladu sa tarifom, naplaćuju se isključivo putem prikupljenih Šljiva.

Radi sprečavanja zloupotreba korišćenja Naše kartice, DIS može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija koje je moguće realizovati putem Naše kartice po određenom kriterijumu (broj kupovina, iznos kupovine, artikala…) na dnevnom/mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija u određenom vremenskom periodu. Svi kriterijumi primene ograničenja korišćenja Naše kartice su objavljeni na web stranici www.nasakartica.rs.

Korisnik Naše kartice je u obavezi da gubitak, krađu ili zloupotrebu Naše kartice obavezno prijavi pozivom korisničkog servisa na broj 011/401-0005. DIS zadržava diskreciono pravo da u tim slučajevima, u skladu sa tarifom, naplati troškove ponovnog izdavanja Naše kartice.

DIS ne snosi odgovornost za Našu karticu koju Korisnik nije preuzeo u roku od 90 dana od dana pristupanja programu lojalnosti, ili je karticu izgubio.

Reklamacije i pitanja vezana za korišćenje Naše kartice, Korisnik može podneti pozivom korisničkog servisa na broj telefona 011/401-0005.

Korisnički servis je aktivan: radnim danima od 08:00h do 20:00h i subotom od 08:00h do 18:00h.

Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba Naše kartice biće procesuirani u skladu sa zakonskim aktima.

OBRADA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA NAŠE KARTICE

Zaštiti privatnosti Korisnika Naše kartice DIS pristupa vrlo ozbiljno i zato je važno da se Korisnik, pre potpisivanja ove Pristupnice, ili popunjavanja elektronske Pristupnice, najpre informiše o svrsi prikupljanja njegovih ličnih podataka, načinu obrade, njihovoj zaštiti i pravima koja ima. Potpisivanjem ove Pristupnice, odnosno popunjavanjem elektronske Pristupnice, Korisnik programa lojalnosti svojom voljom prihvata da DIS vrši obradu njegovih ličnih podataka u svrhu i na način kako je određeno ovom Pristupnicom.

Kao izdavalac Naše kartice i rukovalac dostavljenim ličnim podacima, DIS će u potpunosti i na svaki način zaštititi privatnost Korisnika Naše kartice, tako što će u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, zakonito, pošteno i transparentno obrađivati lične podatke Korisnika isključivo u svrhu u koju su lični podaci dati. Pitanja vezana za zaštitu ličnih podataka, Korisnik Naše kartice može uputiti na E-mail zastita.podataka@dis.rs.

Potpisivanjem Pristupnice ili elektronskim pristupanjem programu lojalnosti, Korisnik potvrđuje da je obavešten o pravnom osnovu, svrsi, obimu, načinu obrade ličnih podataka i njihovom čuvanju, odnosno da su mu pružene informacije u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i da je u celosti razumeo i da prihvata opšte uslove iz ove Pristupnice.

Detaljnije informacije o obradi ličnih podataka Korisnik može pronaći na web stranici www.nasakartica.rs u dokumentu Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti koji je sastavni deo ove Pristupnice.

PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

DIS zadržava pravo da u svakom trenutku povuče iz upotrebe Našu karticu ili prenese prava na Našoj kartici trećem licu, kao i da delimično ili u potpunosti promeni opšte uslove korišćenja, o čemu će blagovremeno informisati Korisnike putem obaveštenja koje će istaći u DIS marketima i na web stranici www.nasakartica.rs i putem poruke na Viber i/ili SMS poruke i/ili E-maila i/ili preko mobilne aplikacije (IOS, Android).

U slučaju da se Korisnik ne slaže sa promenom uslova korišćenja ili promenom vlasnika prava na kartici, Korisnik može otkazati Našu karticu, odnosno otkazati članstvo u programu lojalnosti i zatražiti ukidanje svog korisničkog naloga. Ukoliko Korisnik Naše Kartice ne otkaže članstvo u roku od 10 (deset) dana od postavljanja odnosno slanja obaveštenja o navedenim promenama, smatraće se da je prihvatio nove/izmenjene uslove korišćenja i održao na snazi ovaj Ugovor o pristupanju i u odnosu na novog nosioca prava na Našoj kartici.

Korisnik Naše kartice u svako doba ima pravo da otkaže članstvo u programu lojalnosti i da zahteva brisanje svog korisničkog naloga podnošenjem zahteva na E-mail nasakartica@dis.rs ili pozivom korisničkog servisa na broj 011/401-0005. DIS zadržava pravo da u slučaju sumnje izvrši proveru identiteta Korisnika koji otkazuje članstvo.

Bilo kakva izmena uslova i pravila korišćenja stupa na snagu trenutkom objave.

Pravila o privatnosti

Opšte informacije o obradi ličnih podataka

DIS kao Rukovalac će sve lične podatke Korisnika obrađivati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti po najvišim standardima koje DIS primenjuje u svom poslovanju. DIS obrađuje samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ovog Ugovora o pristupanju i postizanje svrhe programa lojalnosti Naša kartica. Svrha programa lojalnosti i obrade ličnih podataka je nagrađivanje lojalnih kupaca kroz specijalne popuste, nagrade, poklone i druge pogodnosti, kao i blagovremeno i transparentno obaveštavanje o proizvodima DIS-a i proizvodima i uslugama partnera Naše kartice, popustima, akcijama, nagradama, poklonima i drugim pogodnostima što je i smisao programa lojalnosti. Članstvo u ovom programu lojalnosti nije obavezno! Ako neko ne želi da prima obaveštenja o proizvodima, da ostvaruje popuste, da učestvuje u akcijama i drugim pogodnostima programa lojalnosti ne mora potpisati ovu Pristupnicu i biti Korisnik Naše kartice, a kupovinu svih proizvoda iz asortimana DIS-a može ostvarivati i bez članstva u programu lojalnosti po uobičajenim cenama i aktuelnoj ponudi.
Takođe, Korisnik Naše kartice nakon pristupanja programu lojalnosti može u svako doba otkazati članstvo u skladu sa pravilima iz ove Pristupnice.


Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Obrada ličnih podataka Korisnika Naše kartice vrši se na osnovu dobrovoljnog pristupanja programu lojalnosti potpisivanjem ove papirne Pristupnice ili popunjavanjem elektronske prijave i prihvatanjem Ugovora o pristupanju i opštih uslova korišćenja samostalnim štikliranjem odgovarajućeg polja. Bez prethodnog prihvatanja Ugovora o pristupanju, lični podaci lica koje vrši elektronsku prijavu neće biti registrovani u DIS-u.


Svrha obrade ličnih podataka i vrste ličnih podataka koje DIS obrađuje

Svrha obrade ličnih podataka Korisnika je ostvarenje pogodnosti koje omogućava program lojalnosti, pružanje kvalitetnijih usluga i formiranje kvalitetnijeg programa i asortimana proizvoda, poboljšanje korisničkog iskustva, vršenje promotivnih aktivnosti sa specijalnim ponudama, aktivnostima i zanimljivostima koje bi mogle da budu u pretpostavljenoj zoni interesovanja korisnika i poboljšanje programa lojalnosti. Radi ostvarenja svrhe obrade, DIS obrađuje samo one lične podatke Korisnika koji se nalaze u okviru ove papirne Pristupnice, elektronske Pristupnice odnosno do kojih je DIS došao putem kanala komunikacije kao što su viber, sms, e-mail, posećivanje sajtova na veb stranici www.nasakartica.rs, mobilne aplikacije (IOS, android i dr), društvene mreže i slično, a koje sam Korisnik objavi odnosno učini dostupnim korišćenjem navedenih kanala komunikacije.
Za potrebe pristupanja i realizacije programa lojalnosti, DIS prikuplja i obrađuje sledeće podatke: ime i prezime, pol, datum rođenja, mesto stanovanja (ulica i broj, poštanski broj), mobilni telefon i e-mail adresu. Ovi podaci su u Pristupnici označeni zvezdicom i obavezni su jer su neophodni u svrhu identifikacije, blagovremenog obaveštavanja o pogodnostima i drugim značajnim informacijama, kao i radi nagrađivanja. Bez ovih obaveznih podataka Korisnik ne može pristupiti programu lojalnosti i ostvarivati paket pogodnosti koji je u okviru programa lojalnosti.
Za potrebe pružanja kvalitetnije usluge, ponude šireg i interesantnijeg asortimana proizvoda, poboljšanja programa lojalnosti u skladu sa interesovanjima Korisnika i kreiranje odgovarajućeg asortimana za nagrađivanje lojalnih kupaca, DIS može da obrađuje i podatke koje Korisnik dobrovoljno da u Pristupnici: bračni status (porodični asortiman), stručna sprema (tematski i stručni asortiman), vrsta stambene jedinice (asortiman za domaćinstvo), kućni ljubimci, (asortiman za kućne ljubimce) posedovanje automobila, (asortiman za održavanje automobila), sport (asortiman za sportske aktivnosti), domaće ili strano (asortiman iz domaće i strane proizvodnje), moderno ili tradicionalno (asortiman savremenih ili tradicionalnih proizvoda), zimovanje ili letovanje (asortiman za zimske i letnje aktivnosti), film ili knjiga (asortiman za zabavu i relaksaciju).
Za potrebe ažurnog, potpunog i tačnog vođenja evidencije o članstvu u programu lojalnosti, DIS može da obrađuje i sledeće podatke: datum učlanjenja i ostvarene pogodnosti na osnovu članstva.


Period čuvanja ličnih podataka

Lični podaci Korisnika Naše kartice čuvaju se dok traje članstvo i najduže 10 (deset) godina od prestanka članstva nakon čega se lični podaci brišu. Lični podaci se ne čuvaju duže nego što je potrebno za ostvarenje svrhe za koju su dati, a određen rok čuvanja nakon prestanka članstva predviđen je u svrhu dokazivanja u eventualnom sudskom postupku u skladu sa opštim rokom zastarelosti.


Ažuriranje ličnih podataka

U svrhu osiguravanja tačnosti i ažurnosti ličnih podataka, Korisnik Naše kartice je u obavezi da, u slučaju bilo kakvih promena, svoje lične podatke blagovremeno ažurira, odnosno dopuni ih i/ili izmeni slanjem zahteva na e-mail zastita.podataka@dis.rs
DIS neće snositi bilo kakvu odgovornost prema Korisniku ukoliko od strane Korisnika nije bio prethodno informisan o bilo kojoj promeni ličnih podataka.


Razmena ličnih podataka - Obrađivači i drugi primaoci podataka o ličnosti

Sprovođenje obrade podataka o ličnosti uključuje obrađivače i primaoce podataka o ličnosti.
U tom smislu obrađivači i drugi primaoci su:

  • Ovlašćeni zaposleni u DIS-u koji učestvuju u realizaciji programa lojalnosti
  • Poreski, revizorski, pravosudni, regulatorni i slični organi u slučaju revizije i pregleda;
  • Kompanija IIB koja obezbeđuje funkcionalnost i rad sistema kasa i softvera koji omogućava realizaciju ostvarivanja pogodnosti i/ili druga kompanija koja će pružati slične usluge DIS-u u budućnosti;
  • Partneri Naše kartice;
  • Treća lica koja pružaju promoterske usluge i usluge analitike podataka.

Treća lica primaju na obradu samo podatke o ličnosti Korisnika koji su im neophodni za realizaciju određene namenske aktivnosti radi omogućavanja realizacije programa lojalnosti pod uslovima striktnih organizacionih i tehničkih mera i procedura koji su utvrđeni Ugovorima o poverljivosti i zaštiti podataka.


Administrativne poruke

Za potrebe registracije i on-line pristupa programu lojalnosti, DIS može da šalje administrativne SMS poruke, poruke na viber, e-mail i/ili putem mobilne aplikacije (IOS, android i sl), koje se odnose na korisničku aktivnost na veb sajtu, uključujući i poruke u vezi sa određenim korisničkim računima, zahteve ili pitanja koji su nužni za funkcionisanje stranice, te se primanje navedenih poruka ne može isključiti.


Informacije o pravima Korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Korisnik ima sledeća prava: Pravo na informisanje o svojim ličnim podacima; Pravo na pristup ličnim podacima; Pravo na traženje ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka; Pravo na prigovor na obradu podataka; Pravo na prenosivost ličnih podataka (ako je primenljivo); Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ako Korisnik želi da iskoristi svoja prava može se obratiti zahtevom na e-mail zastita.podataka@dis.rs. DIS će na zahtev Korisnika odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će DIS-u biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana od prijema zahteva i o tome će Korisnik biti posebno obavešten.


Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

DIS ne vrši prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije.


Tehničke i organizacione mere

DIS, obrađivači i bilo koja treća strana koja primaju ili imaju pristup podacima o ličnosti preduzimaju proporcionalne i adekvatne tehničke i organizacione mere kako bi obezbedili nivo sigurnosti koji je odgovarajući riziku za podatke o ličnosti u pogledu bilo kojeg slučajnog ili namernog oštećenja ili gubitka, izmena, nezakonitog objavljivanja ili pristupa, i uopšte bilo koje nezakonite obrade podataka o ličnosti kao i radi obezbeđenja oporavka podataka, dostupnosti i pristupa.
DIS je obavezao svoje obrađivače i bilo koju treću stranu primaoca podataka adekvatnim Ugovorima o poverljivosti i zaštiti podataka pre bilo kojeg pristupa podacima Korisnika Naše kartice.


Kontakt

Ako Korisnik Naše kartice ima bilo kakva pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka ili ako želi da DIS ispravi ili izbriše neke njegove lične podatke, ili da ugasi svoj korisnički nalog, može se obratiti DIS-u zahtevom na e-mail zastita.podataka@dis.rs


Izmene pravila o zaštiti podataka o ličnosti

Sve izmene Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti biće objavljene na veb stranici www.nasakartica.rs kako bi Korisnik Naše kartice u potpunosti bio obavešten o zaštiti privatnosti.

* Duvanski proizvodi nisu deo programa lojalnosti NAŠA KARTICA i kao takvi ne donose potrošačima dodatne šljive na Našoj kartici.
** Maksimalna količina artikala u okviru jedne kupovine na osnovu kojih potrošač može ostvariti pravo na skupljanje bonus Šljiva je 50 jedinica mere (komad/kg/l) po artiklu.
*** Program lojalnosti NAŠA KARTICA nije namenjen profesionalnim kupcima.